લોકડાઉનમાં કપાસ જીનિંગ અને ઓઇલ મીલ મંજૂરી લઈને ચાલુ કરી શકાશે.

કોરોના વાયરસને કારણે 24 માર્ચથી સમગ્ર ભારતભરમાં 21 દિવસ માટે લોકડાઉન કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ સમાં ક્રમાંકિ વિવિધ આદર્શોથી લોક્ડાઉનમાં

Read more