રાજય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: પ્રમોશન માટેના જૂના નિયમો રદ્દ

રાજય સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છ, જેમાં કર્મીઓના પ્રમોશનના જૂના નિયમો રદ્દ કરી દીધા છે. જયારે

Read more