આવતીકાલે નર્મદાડેમની ઐતિહાસિક સપાટીનો ઉત્સવ ‘નમામી દેવી નર્મદે’ની ઉજવણીમાં વડાપ્રધાન મોદી આવશે.

આવતી કાલે એટલે કે 17મી સપ્ટેમ્બરનાં રોજ સરદાર સરોવર ડેમની ઐતિહાસિક સપાટીનો ઉત્સવ ‘નમામી દેવી નર્મદે’ની ઉજવણી કરીને નર્મદાનાં નીરનાં

Read more