લ્યો,હવે અમદાવાદમાં પણ લાગ્યા ‘ગોળી મારો…નાં નારાં’,

દિલ્હીમાં ગોળી મારોનાં નારા લગાવ્યા બાદ હવે આ નારાં અમદાવાદમાં પણ ગુંજતા થયા છે. અમદાવાદમાં સીએએનાં સમર્થનમાં નીકળેલી રેલીમાં સામેલ

Read more