વાંકાનેર: દેઘલિયા ગામની સીમમાં રાત્રે ખેડૂત ઉપર નાઇળાએ કર્યો હુમલો…

ખેડૂત ને પગે બીજા થતાં વાંકાનેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો… By Rasul Khorajiya -Dighaliya વાંકાનેર: તાલુકાના દિઘલીયા ગામે ગત રાત્રે સીમમાં

Read more