મોરબી નગરપાલિકાની ૩૫ જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી મેળો યોજાશે

મોરબીની યુ એન મહેતા આર્ટસ કોલેજ ખાતે તા. ૨૬ ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો યોજાશે.જેમાં નગરપાલિકાને જરૂરિયાત

Read more

મોરબી નગરપાલિકાને કચરાના નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા આરોગ્ય વિભાગની તાકીદ

મોરબી : સામાન્ય રીતે દરેક નગરપાલિકાઓ જુદા-જુદા વિસ્તારમાંથી કચરો એકત્રિત કરીને શહેરથી દૂર નક્કી કરેલી કોઈ ચોક્કસ ડંપિંગ સાઇટ પર

Read more