૨ાજકોટ પણ સોમવા૨થી ખુલી જશે: માસ્ક, સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમો ફ૨જિયાત

૨ાજકોટ: ઓ૨ેન્જ ઝોનમાં સામેલ થયેલા ૨ાજકોટ મહાનગ૨માં પણ સોમવા૨થી ગ્રીન ઝોનથી માત્ર થોડી ઓછી છુટછાટો સાથે છુટક ધંધા, હે૨સલુન, બ્યુટીપાર્લ૨,

Read more