મોરબી: વાવડીરોડ પર ક્રિષ્ના પાર્ક 1 માં મકાન ઉપર વીજળી પડી

સદ્નનસીબે કોઇ જાનહાની થઇ નથી પરંતુ મકાનમાં નુક્શાન થયુ છે અને ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણોમાં ભારેે નુકશાન થયુ છે. મોરબી: આજે વાવડી

Read more