વાંકાનેર ખિદમત-એ-ખલ્ક ગ્રુપના સેવા કાર્યોમાં આર્થિક મદદ કરવા અપીલ

ખિદમત-એ-કલાક ગ્રુપ દ્વારા 64 વિધવા બહેનોને દર મહિને રાશન કિટનું વિતરણ, એમ્બ્યુલન્સ અને આખરી સફરની (શબ વાહિની) સેવા આપવામાં આવે

Read more