મોરબી જિલ્લામાં એક જજની બદલી, બે નવા મુકાયા અને ત્રણ જજની આંતરિક બદલી

મોરબી જિલ્લાના વાંકાનેરના જજની ડીસા ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે. જ્યારે સામે છોટાઉદેપુર અને કલોલથી એક જજને મોરબી જિલ્લામાં મુકવામાં

Read more