વાંકાનેર:સહયોગ બેંકના ચેરમેન ડૉ.હુસેનભાઈની અમ્માજાનની કાલે જ્યારત

વાંકાનેર: સહયોગ ક્રેડિટ કો.ઓ.સોસાયટી,વાંકાનેરના ચેરમેન ડૉ. હુસેનભાઈ શેરસિયાની એક યાદી જણાવેછે તેમની અમ્માજાન તા.5/4/21ના રોજ ઈન્તેકાલ થયેલ છે, મર્હુમની જ્યારત

Read more

સીંધાવદર: અલી હાજીસાહેબના અમાજાન હલુબેન હાજયાણીનું ઈન્તકાલ

વાંકાનેર: સિંધાવદર ગામના કાસમપરામાં રહેતા હાજયાણી હલુબેન માણસિયા (ઉ.વ.91) નું આજે ઈન્તેકાલ થયેલ છે. હાજયાણી હલુબેન માણસીયા એ એસ. એમ.

Read more

વાંકાનેર,રસીક્ગઢ: ગુલાબભાઈ ખોરજીયાની જિયારત મોકૂફ રાખેલ છે.

વાંકાનેર: ગઈકાલે રસીક્ગઢ ગામના યુવા ઉદ્યોગપતિ ગુલામભાઈ ખોરજીયાનું એક મેજર હાર્ટ એટેકના હુમલાના કારણે અવસાન થયેલ છે. તેમની જ્યારત પરંપરા

Read more