માહિકા ખાતે વાનગી સ્પર્ધા અને પોષણ સલાડની હરીફાઈ યોજી તેનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું

આગાખાન સંસ્થા દ્રારા માસ્ક વિતરણ કરવામા આવ્યુ હતું. વાંકાનેર આઇ.સી ડી એસ ઘટક -૨ માં મેસરિયા સેજાના મહિકા ગામમાં આંગણવાડી

Read more

વાંકાનેર: પંચાસર અને અમરસર આંગણવાડી કેન્દ્રમાં પોષણ સલાડની હરીફાઈઓ યોજાઈ

વાંકાનેર આઇ.સી ડી એસ ઘટક -૧ મા. તીથવા સેજાના પંચાસર મુકામે અને પીપળીયારાજ સેજાના અમરસર આંગણવાડી કેન્દ્રમાં પોષણ સલાડ ની

Read more