રાજકોટ: સરકારી શાળાના આચાર્યએ ૧૫ વિદ્યાર્થિનીઓના ચૌટાલા કાપી નાંખ્યા..!!

વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકો સજા ભારે અથવા અયોગ્ય કરતા હોય તેવું અવારનવાર સામે આવે છે. તો ક્યારેય ક્યારેક શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અધમુવો

Read more