ટંકારા: નાના એવા સાવડી ગામના નિતીન ગોસરાએ GPSC પરીક્ષા પાસ કરી

By Arif Divan ટંકારા: ઉત્સાહી મહેનતુ નિતીન જગદીશભાઈ ગોસરા જી.પી.એસ.સી ની પરીક્ષા માં બીજું સ્થાન મેળવી ટંકારા લેવા પાટીદાર સમાજનું

Read more