વાંકાનેર: મહીકા ગામમાં હડકાયુ કૂતરુ બે મહિલાઓને કરડ્યુ

વાંકાનેર: 27 નેશનલ હાઈવે પર આવેલ મહીકા ગામમાં આજે એક કૂતરુ હડકાયુ થયું હતું અને ગામમાં અને ગામની આસપાસ સતત

Read more