મોરબી જિલ્લામાં આજે 23 કોરોના કેસ નોંધાયા, 22 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 2 અને હળવદ તાલુકામાં 3 કોરોના કેસ નોંધાયા અને આજે કુલ 22 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 29 કિરોના કેસ નોંધાયા, 27 દર્દી થયા ડિસચાર્જ, જયારે એક દર્દીનું થયું મૃત્યુ

આજે મોરબી તાલુકામાં 23, વાંકાનેર તાલુકામાં 1 અને હળવદ તાલુકામાં 5 કોરોના કેસ નોંધાયા : આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આજે એક

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 28 કોરોના કેસ નોંધાયા, 26 થયા ડોસ્ચાર્જ

મોરબી તાલુકામાં 23, વાંકાનેર તાલુકામાં 3 અને હળવદ તાલુકામાં 1 અને ટંકારા તાલુકામાં 1 નવા કેસ નોંધાયા આજે 19 સપ્ટેમ્બર,

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 30 કિરોના કેસ નોંધાયા, 21 થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 20, વાંકાનેર તાલુકામાં 5 અને હળવદ તાલુકામાં 3 અને ટંકારા તાલુકામાં 2 કોરોના કેસ નોંધાયા આજે 18

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 26 કોરોના કેસ નોંધાયા, 25 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 3 અને હળવદ તાલુકામાં 3 અને ટંકારા તાલુકામાં 2 કિરોના કેસ નોંધાયા, કુલ કેસ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 26 કોરોના કેસ નોંધાયા, 23 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 16, વાંકાનેર તાલુકામાં 2 અને હળવદ તાલુકામાં 3 અને ટંકારા તાલુકામાં 1 અને માળીયા તાલુકામાં 4 કોરોના

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 28 કોરોના કેસ નોંધાયા, 27 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 15, વાંકાનેર તાલુકામાં 4 અને હળવદ તાલુકામાં 6 અને ટંકારા તાલુકામાં 3 કિરોના કેસ નોંધાયા આજે 15

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 15 કોરોના કેસ નોંધાયા, 24 થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 7, વાંકાનેર તાલુકામાં 5 અને હળવદ તાલુકામાં 2 અને માળિયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા. આજે 13

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 29 કોરોના કેસ નોંધાયા, 23 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 21, વાંકાનેર તાલુકામાં 3 અને હળવદ તાલુકામાં 4 અને ટંકારા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા છે. આજે

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 27 કોરોના કેસ નોંધાયા, 23 થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 3 અને હળવદ તાલુકામાં 4 અને ટંકારા તાલુકામાં 2 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી જિલ્લા

Read more