ટંકારાના સરકારી ડોકટર ઉપર હુમલો કરનાર શખ્સની પાસા હેઠળ અટકાયત

By Jayesh Bhatashna (Tankara) ટંકારા : ટંકારાની સરકારી હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ઉપર થોડા દિવસો પહેલા એક શખ્સે હીંચકારો હુમલો કરીને

Read more