ડિટેઇન કરેલા વાહનો મુક્ત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ થયે વાહન ચાલકોને જાણ કરાશે -એસપી

લોકડાઉન ભંગ બદલ જે વાહનો પોલીસે ડિટેઇન કર્યા હોય તે વાહનો છોડી મુકવા માટે હેડ કોન્સ્ટેબલ ઉપરના પોલીસ કર્મચારીઓને રાજ્ય

Read more