વાંકાનેર: સીવીલ હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દી સાથે કુતરાને વોર્ડમાં પુરી દેવાયું !

વાંકાનેર: સીવીલ હોસ્પિટલમાં ગંભિર બેદરકારી સામે આવી છે. કોરોના વોર્ડમાં દાખલ એકમાત્ર મહિલા દર્દીની સાથે કુતરાને પુરીને વોર્ડની જારિને બહારથી

Read more