સૌથી મોટા જીલ્લા કચ્છની 21 લાખની વસ્તીમાં ફકત 36 કોરોના ટેસ્ટ થયા !

કોરોના પછી 1400 એનઆરઆઈ આવ્યા: જીલ્લામાં હજુ શંકાસ્પદ હોવાનો ભય રાજકોટ: ગુજરાતમાં કોરાનાના સંભવિત ફેલાવાને રોકવા માટે રાજય સરકારે હાલમાં

Read more