લોક વિજ્ઞાનકેન્દ્ર ધ્રોલનું એક લોકઉપયોગી કદમ કોરોના સે ડરોના લોકજાગૃતિ અભિયાનના શ્રીગણેશ

By: શરદ એમ.રાવલ -હડિયાણા. ગુજકોસ્ટ-ગાંધીનગર પ્રેરિત અને શ્રી એમ.ડી.મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ-ધ્રોલ સંચાલિત શ્રી એમ.ડી.મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાનકેન્દ્ર-ધ્રોલ દ્વારા લોકોને કોરોના વિશે

Read more