મોરબી: DySp ડી.જી. ચૌધરીની ગાંધીનગર IBમાં બદલી

મોરબી : રાજ્યના પોલીસ વિભાગ દ્વારા આજે 6 અજમાયશી આઇપીએસ અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. સાથે 15 ડીવાયએસપીની બદલીનો ઘાણવો

Read more