ગાંધીનગરમાં આંદોલનની વકી, સચિવાલયના બે ગેટ બંધ કરાયા

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં તલાટી પરીક્ષા મુદ્દે SC/ST અને OBC અને હવે સર્વણ મહિલાઓ આમને-સામને આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં

Read more