વાંકાનેર: લોકસંગીત અને ભજનના કાર્યક્રમો કરવાની છૂટ આપવાની માંગ

વાંકાનેર: અનલોક 1માં ગુજરાતી સંગીત અને ભાતીગળ ભજનના કાર્યક્રમો શરૂ કરવા માટે સરકારના નિયમો અને શરતોને આધિન મંજૂરી આપવા સ્થાનિક

Read more