મોરબી જિલ્લા Dy.SPએ SMP સ્કુલમાં SSCની પરીક્ષા આપનાર વિધાર્થીયોને Best Luck કહ્યું.

ગુજરાત માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજથી ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

Read more