ગરમીમાં શેકાવા થઈ જાજો તૈયાર: રાજ્યમાં આ વર્ષે ઉનાળો રેકોર્ડ તોડશે..!🌞

ભારતીય મોસમ વિભાગે ચાલુ વર્ષના ઉનાળાને લઈ પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યુ છે. મોસમ વિભાગ ઉનાળો ચાલુ થાય તે પહેલામ તેનો અભ્યાસ

Read more