વાંકાનેરમાં બારોટ સમાજનું સ્નેહમિલન યોજાયુ

વાંકાનેર: શ્રી યુવા બારોટ સોશિયલ ગ્રુપ વાંકાનેર દ્વારા તાજેતરમાં સમસ્ત વાંકાનેર બારોટ સમાજનું સ્નેહમિલનનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, સૌ પ્રથમ

Read more

વાંકાનેર: રાવણ હથ્થાના કલાકાર બાબુભાઈ બારોટનું નિધન

વાંકાનેર : રાવણ હથ્થાના સંગીતથી ગુજરાતી ક્લાપ્રેમી જનતાને ડોલવનાર વાંકાનેરના જાણીતા કલાકાર બાબુભાઈ બારોટનો આજે જીવનદીપ બુઝાયો છે. હદયરોગનો હુમલો

Read more