ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડીયામાં સમગ્ર રાજયમાં વરસાદનો વ્યાપ અને માત્રા વધશે: અશોકભાઈ પટેલ

સૌ૨ાષ્ટ્ર-ગુજ૨ાતમાં આજ તા.30 જુલાઈથી 2 ઓગષ્ટ દ૨મ્યાન છુટોછવાયો વ૨સાદ પડશે. જયા૨ે તા.3 થી 7 ઓગષ્ટ વચ્ચે ૨ાજયમાં વ૨સાદનો વિસ્તા૨ અને

Read more