વાંકાનેર: અમરસરની આરઝુએ રમઝાન માસના 14 રોઝ રાખ્યા…

વાંકાનેર: હાલમાં મુસ્લિમ સમાજનો પવિત્ર રમઝાન માસ ચાલી રહ્યો છે. જેમાં મુસ્લિમ બિરાદરો આ આખા માસ દરમિયાન રોજા રહે છે.

Read more