રાજકોટ: કોરોનાના નામે કોઇ એપ્રિલ ફૂલ બનાવશે તો ગુનો: કલેક્ટર

રાજકોટ. આજે બુધવારે પહેલી એપ્રિલ છે અને તે દિવસે એપ્રિલ ફૂલ બનાવતા હોય છે પણ આ વખતે જો કોઇ કોરોનાના

Read more