રાજકોટમાં કોરોના હાહાકાર: આજે વધુ ૨૨ પોઝિટિવ કેસ, કુલ કેસ ૩૬૦

રાજકોટ: તા. ૧૦-૭-૨૦૨૦ ના સાંજના ૫:૦૦ વાગ્યાથી તા. ૧૧-૭-૨૦૨૦ ના બપોરના ૧૨:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં રાજકોટ શહેરમાં કુલ ૨૨(બાવીસ) કોરોના પોઝીટીવ

Read more