રાજકોટમાં પાન-મસાલા, તમાકુ અને સોપારીની દુકાન પર લોકોની જામી ભીડ

રાજકોટઃ ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ લૉકડાઉન 4.0માં રાજ્ય સરકારને રેડ ઝોન, ગ્રીન ઝોન અને ઓરેન્જ ઝોન બનાવવાની મંજૂરી આપી છે.

Read more