વાંકાનેર: એબીસી કોર્પોરેશન દ્રારા ‘ખેતીમા ડ્રીપ ઈર્રીગેશનનું મહત્વ’ શિબિરનું આયોજન કરાયુ

Sponsored Article વાંકાનેર: વાંકાનેર ખાતે એબીસી ઈર્રીગેસન,એગ્રી બિજનેસ સેન્ટર (એબીસી ગ્રુપ) વાંકાનેર અને પેરાગોન ઇરીગેશન પ્રા.લી.વડોદરા દ્રારા ખેતીમા ડ્રીપ ઈર્રીગેશનનું

Read more