આમરણ: સી.એલ.પરીખ સ્કૂલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનો શુભેચ્છા તથા શિક્ષકનો વિદાય સમારંભ યોજાયો

By SABIR BUKHARI (Amran) આમરણ : ગત તા. 2 માર્ચ, 2020ના રોજ આમરણની સી. એલ. પરીખ હાઈસ્કૂલ દ્વારા માર્ચ-2020ના પરીક્ષાર્થીઓનો

Read more