આ વર્ષે કપાસનું વાવેતર ઘટશે અને મગફળીનું રેકોર્ડબ્રેક વાવેતર થશે

રાજકોટ: ગુજરાતમાં ખરીફ પાકોનાં આગોતરા વાવેતર ચાલુ થઈ ગયાં છે અને ખાસ કરીને શરૂઆતનાં તબકકામાં હાલ કપાસ અને મગફળીનાં વાવેતર

Read more