હવે ડોક્ટર અને સ્વાસ્થયકર્મીઓ પર કોઇએ હૂમલો કર્યો તો ખેર નથી.

કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું છે કે ડોક્ટર અને સ્વાસ્થયકર્મીઓ પર થઇ રહેલી હિંસાને સાંખી લેવામાં નહીં આવે. આ માટે

Read more