ટંકારા: એફ્પો સંસ્થા અને રેન્જ ફોરેસ્ટ દ્વારા વિના મૂલ્યે ૧૧૦૦ રોપાનું વિતરણ કર્યુ.

એફ્પો સંસ્થા અને ટંકારા રેન્જ ફોરેસ્ટ વિભાગ ને સાથે સંકલન કરી વુક્ષો નુ વાવેતર અને વિતરણ કરવા નો કાર્યક્રમ 11/7/2020

Read more