વાંકાનેર: મીતાણા રોડ પર તિથવાના બોર્ડ પાસે મોટું ગાબડું પડ્યુ.

વાંકાનેર: વાંકાનેર થી મીતાણા જવાના રોડ પર તિથવાના બોર્ડ પાસે આસોઇ નદીના કાંઠા પાસે રોડ ઉપર સાઈડમાં એક મોટું ગાબડું

Read more