સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ત્રણ દિવસમાં માવઠાની આગાહી

૨ાજકોટ: કો૨ોનાની દહેશત સાથે સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છવાસીઓ ઉપ૨ કુદ૨ત પણ રૂઠી હોય તેમ ઉનાળાને સેટ થવા દેવાને બદલે વધુ ત્રણ દિવસ માવઠા

Read more

ભાદરવામાં એલી..! પાક નિષ્ફળ: ખેડૂત ચિંતાતૂર

વરસાદનું હેત એટલું બધું વધી ગયું છે કે જેના કારણે આજે ખેડૂત ચહેરા ઉપર ચિંતાના વાદળો છવાઈ ગયા છે…!! કેમકે

Read more