વાંકાનેર તાલુકા પંચાયતની 24 બેઠક અને જિલ્લા પંચાયતની 6 બેઠકોમાં કેટલું મતદાન થયું ? જાણવા વાંચો

વાંકાનેર તાલુકા પંચાયતની 24 બેઠકો થયેલ મતદાનની ટકાવારી (બપોરે 1 વાગ્યા સુધી)

1-અરણીટીંબા- 45.07
2-ચંદ્રપુર-38.76
3-ચિત્રાખડા-49.17
4-ઢુવા-42.56
5-ગાંગીયાવદર-40.72
6-ગારીયા -54.35
7-હશનપર-40.29
8-જેતપરડા-55.70
9-કણકોટ -47.34
10-ખખાણા -42.18
11-કોઠી -37.43
12-લુણસર-40.75
13-મહીકા -47.17
14-માટેલ-46.86
15-મેસરીયા -33.00
16-પંચાસર- 47.62
17-પંચાસીયા-58.92
18-પીપળીયા રાજ-52.60
19-રાજાવડલા-44.64
20-રાતડીયા -44.84
21-રાતીદેવળી-45.48
22-સરધારકા-42.30
23-સિંધાવદર -56.77
24-તિથવા -44.21

જિલ્લા પંચાયતની 6 સીટો પર થયેલ મતદાનની ટકાવારી…. (બપોરે 1 વાગ્યા સુધી)

3-ચંદ્રપુર……….40.511%
5-ઢૂવા………….48.938%
12-માહિકા…….44.595%
16-રાજાવડલા…42.804%
17-રાતીદેવળી….48.243%
23-તીથવા………49.534%

મતદાન આવશ્ય કરો….

આ સમાચારને શેર કરો
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    41
    Shares