મોરબી જિલ્લામાં આજે 15 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, કુલ કેસ થયા 2112

આજે મોરબી જિલ્લામાં માત્ર મોરબી તાલુકામાં 15 કોરોના કેસ નોંધાયા : બાકી તાલુકામાં કોઈ કેસ નહિ મોરબી : મોરબી જિલ્લા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 12 કોરોના કેસ નોંધાયા, 24 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, હળવદ તાલુકામાં 1, ટંકારા તાલુકામાં 1 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 13 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 17 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

અજે મોરબી તાલુકામાં 8, વાંકાનેર તાલુકામાં 4, ટંકારા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા… મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 11 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 15 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 09, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, ટંકારા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 21 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 14 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 1 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા. મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 18 કોરોના કેસ નોંધાયા, 16 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 13, વાંકાનેર તાલુકામાં 2, હળવદ તાલુકામાં 2 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 14 કોરોના કેસ નોંધાયા, જયારે 9 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 4 કોરોના કેસ નોંધાયા છે. મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 22 કોરોના કેસ નોંધાયા, જયારે 20 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 15, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 6 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

હળવદમાં મોડી રાત્રીના સ્ટેટ વિજિલન્સની ટીમ ત્રાટકી: ૨૨૬૭ બોટલ દારૂ પકડાયો.

હળવદ : હળવદમાં મોડી રાત્રીના સ્ટેટ વિજિલન્સની ટીમ ત્રાટકી હતી અને શક્તિનગર પાસેથી દારૂના જથ્થા સાથે બે શખ્સો અને એક

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 20 કોરોના કેસ નોંધાયા, જયારે 19 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા. મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more